Основни суд у Нишу

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

субота, 03 децембар 2022
Оснивање суда у Нишу

Istorijat
После ослобођења 1878. године, Ниш је подељен на округе. Исте године, након Берлинског конгреса, Ниш постаје средиште новоослобођених крајева, а у новој подели установљени су општински, срески и окружни суд. У тадашње време, организација власти уопште, па и судске, у Нишу била је остварена у складу са Уставом Кнежевине Србије и Законом о устројству локалних власти. Функцију првостепених судова имали су окружни судови који су били стварно надлежни за све спорове чија вредност није премашивала износ одређен законом.
У ослобођеном Нишу, судска функција је требало првенствено да обезбеди остварење основних уставних начела и права вековима поробљаваног српског народа.

Организација судске власти мења се 28. новембра 1911. године, када Скупштина Србије доноси Закон о установљавању среских и градских судова. Према овом Закону, у Србији се при градским општинама установљавају градски судови, а у среским местима основани су срески судови.

Период после Другог светског рата

Национални комитет за ослобођење Југославије усвојио је 19. маја 1944. године предлог за формирање народних судова као посебних, одвојених и самосталних органа судске власти. Према овом предлогу требало је формирати следеће судове:
• општинске народне судове (за општину)
• среске народне судове (за срез)
• окружне народне судове (за округ)

У погледу стварне надлежности, све три врсте судова имале су да суде:
• све граданске спорове ције се решење покреце на иницијални захтев заинтересованих странака;
• све ванпарницне ствари које не трпе одлагање;
• све кривицне ствари које не спадају у надлежност војних ратних судова, а не трпе одлагање.

У погледу стварне надлежности општинских судова, предложено је да они суде по предметима кад су у питању спорови мале вредности.
Предлогом су била предвиђена Основна начела судовања, где је посебан значај био дат основном судству (општински и срески судови).
Касније се издвајају редовни судови (општински, срески и окружни) као судови опште надлежнсти, а одлуком Врховног штаба НОВЈ формирани су војни судови, као судови специјалне надлежности
Stara zgrada sdua
Стара зграда суда у Нишу

Положај општинских судова

Почетком друге половине XX века
1951. године Први и Други срески и Окружни суд су усељени у зграду бившег Среског начелства, која данас представља седиште Општинског и Окружног суда у Нишу.

Срески суд у Нишу је 1954/55 године подељен у два среска суда – Први и Други срески суд од којих је Први срески суд држао територијалну надлежност града Ниша, а Други срески суд захватао је надлежност околних општина бившег Нишавског округа. Други срески суд држао је углавном територијалну надлежност сеоских општина нишког среза.

Остали подаци везани за историјат Општинског суда у Нишу као и део архиве изгорели су у пожару пре двадесетак година. Из тог разлога нисмо у могућности да прикажемо податке из новије историје Суда.

Nova zgrada sdua
Зграда Основног суда данас
 

  • Vrhovni Kasacioni sud

  • Министарство правде

  • Apelacioni sud

  • Visi sud

  • Udruzenje vestaka

  • Vise javno tuzilastvo Nis

  • Osnovno javno tuzilastvo Nis

  • Iskljuci nasilje