Основни суд у Нишу

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

субота, 03 децембар 2022
Сарадња са медијима

Обавештавање јавности о раду судова

У циљу обезбеђивања објективног, правовременог и тачног обавештавања јавности о раду суда и судским поступцима, председник, судије и судско особље дужни су да обезбеде потребне услове, као и одговарајући приступ медијима у погледу актуелних информација и поступака који се одвијају у суду, водећи, при том, рачуна о интересима поступка, о приватности, као и о безбедности учесника у поступку.

Време, место и предмет суђења свакодневно се објављују на видном месту испред просторије у којој ће се суђење одржати или на други погодан начин.

Када су у питању суђења за која постоји веће интересовање јавности, судска управа ће обезбедити просторију која може примити већи број лица. Судско веће је тада дужно да, по налогу председника, одржи суђење у тој већој просторији која је обезбеђена.

О раду суда и појединим предметима обавештења за медије даје председник, лице задужено за информисање јавности (портпарол) или посебна служба за информисање.

Судови републичког ранга, апелациони судови и судови са посебним одељењима или већим бројем судија одређују лице задужено за информисање јавности (портпарол).

Информације о правноснажно окончаним поступцима пред судом обавезно се објављују када је законом или посебним прописом предвиђено, као и у случајевима за које је јавност посебно заинтересована.

Информације и подаци који се достављају јавности морају бити тачни и потпуни. Подаци који према посебним прописима представљају тајну и заштићени подаци чије је објављивање искључено или ограничено законом, не саопштавају се.

Приликом контакта са јавношћу и медијима користе се средства савремене комуникације у складу са материјално-техничким могућностима суда (просторија за прес-конференције - медија-центар, извештавање путем веб-странице и сл).

О равномерној заступљености представника различитих медија на суђењима стара се председник.

Фотографисање и аудио и видео снимање у згради суда може се обавити само уз претходно прибављено писано одобрење председника, у складу са посебним законом.

Фотографисање и аудио и видео снимање на рочиштима у циљу јавног приказивања снимка обавља се по одобрењу председника, уз претходно прибављену сагласност председника већа, судије и писаног пристанка странака и учесника снимљене радње.

Приликом давања одобрења за фотографисање и снимање водиће се рачуна о интересовању јавности, интересу поступка, приватности и безбедности учесника у поступку.
Фотографисање и аудио и видео снимање у судници, након прибављеног одобрења, биће обављено под надзором судије, на начин који не ремети ток суђења и ред у судници.

 

  • Vrhovni Kasacioni sud

  • Министарство правде

  • Apelacioni sud

  • Visi sud

  • Udruzenje vestaka

  • Vise javno tuzilastvo Nis

  • Osnovno javno tuzilastvo Nis

  • Iskljuci nasilje