Основни суд у Нишу

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

субота, 25 јануар 2020
Последње вести
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОСНОВНОГ СУДА У НИШУ
Са судским јединицама у Алексинцу, Ражњу и Сврљигу за 2010.годину

Основни суд у Нишу, као суд опште надлежности у извештајном периоду обављао је послове из своје надлежности у складу са чланом 22 Закона о уређењу судова, као иу складу са судским пословником.

По броју судија, броју запослених и броју судских јединица, Основни суд у Нишу је трећи по величини суд у Републици Србији.

По систематизацији, Основни суд у Нишу има 77 судијских места.

На општем избору судија у децембру 2009.године, у Основни суд у Нишу изабрано је 66 судија, односно 11 судија није изабрано.

Од броја изабраних судија 2 судије су одмах по ступању на дужност поднеле захтев за престанак судијске дужности због одласка у пензију и годишњим распоредом за 2010.годину ове две судије нису ни распоређене и исте су фебруара 2010.године и пензионисане, док је једна судија од марта 2010.године на породиљском одсуству а друга од новембра 2010. године.

Дана 6.8.2010.год. десет новоизабраних судија Основног суда у Нишу ступило је на дужност, стим што су све новоизабране судије одмах по ступању на дужност користиле годишњи одмор и са радом започеле 01.09.2010.године.

Из наведеног се закључује да је пуних 8 месеци у 2010.години суд радио без четрнаест судија.

По решењу Високог савета судства из децембра 2010.године, судија Апелационог суда у Нишу Небојша Цолић је по сопственом захтеву привремено упућен на рад у Основни суд у Нишу, на период од годину дана, почев од 01.01.2011.године и исти је ступио на дужност.
Основни суд у Нишу има судске јединице у Алексинцу, Ражњу и Сврљигу, што су ранији Општински суд у Алексинцу  са одељењем у Ражњу и Општински суд у Сврљигу.

1.СУДСКА УПРАВА

Судску управу чине ВФ Председника суда, секретар суда, административно технички секретар и секретар за персоналне послове.

У 2010 години у раду судске управе је био велики број предмета и огромна већина је и решених током године.

I.Су. по подгрупама:

Подгрупа            примљено                 решено
1.                     75                       75
2.                    19                       19
6.                      4                         4
7.                      5                         5
8.                      4                         4

II.Су. по подргупама:

Подгрупа            примљено                 решено
12.                      2                         0
14.                  238                    238
16.                      5                        5

III.Су. по подргупама:

Подгрупа            примљено                 решено
18.                    12                       12
19.                      2                         2
20                     8                        7
21.                     8                                6
IV. Су. По подгрупама:

Подгрупа            примљено                 решено
22.                     146                        146
23.                     215                        215
24.                     160                        160
25.                  9.403                     9.403
26.                  3.242                     3.242
27.                     154                        154
28.                       14                          14
29.                  1.313                     1.313
31.                         1                            1
32                     437                                437

V.Су. по подгрупама:

Подгрупа            примљено                 решено
34.                   77                       77
35.                 311                     311   
37.                   13                       13
38.                   66                               66
VI.Су. - притужбе
примљено                 решено
676                     644

VII.Су. – притужбе

Подгрупа            примљено                 решено
39.                 280                     278
40.                   43                       43


VIII.Су. по подгрупама

Подгрупа            примљено                 решено
VIII.                  972                       944
41.                      9                           9
42.                    21                         21
47                      2                           2
48.                  110                        104

Из наведеног статистичког извештаја може се закључити да судска управа у трећој групи није решила три предмета, седмој групи није решила два предмета и осмој групи није решила 34 предмета..

Такође, у шестој групи нису решене 32 притужбе, те када се има у виду чињеница да се ради о ново примљеним притужбама у децембру 2010.године, да суд у свом саставу има три судске јединице и да је за многе предмете потребно да исти из судских јединица буду достављени судској управи, сматрамо да је у овом делу судска управа успешно радила.

2.СТРУКТУРА СУДИЈСКОГ КАДРА.

Од укупног броја судија Основног суда у Нишу – 75 на крају извештајног периода, 43 судије су обављале судијску функцију и у 2009.години, 32 је новоизабраних судија, док су 2 места непопуњена и 2 судије се налазе на породиљском одсуству.

У годишњем распореду за 2010.годину водило се је рачуна о томе да у свим материјама буду распоређене како судије које су судијску дужност обављале и у претходном периоду тако и судије које су први пут изабране на судијску дужност и статистички по материјама, поступале су судије:Претходно изабране                            Новоизбаране
КРИВИЦЕ
9                                            9
ИСТРАГА
2                                            3
ПАРНИЦА
22                                                  10
РАДНИ СПОРОВИ
5                                            4
ВАНПАРНИЦА
2                                            1
ИЗВРШЕЊЕ
2                                            3

3.СТРУКТУРА СУДИЈСКИХ ПОМОЋНИКА И ПРИПРАВНИКА.

По Правилнику о систематизацији Основни суд у Нишу има право на 51 –ог судијског помоћника и 26 приправника.

Од наведених бројева у Основном суду у Нишу на неодређено време запослено је 10 судијских помоћника и још 15 на одређено време а од 26 приправничких места , у Основном суду у Нишу 11 приправника има заснован радни однос.

У току је конкурс за попуну слободних радних места.

4.АНАЛИЗА РАДА СУДА

У извештајном периоду, суд је најпре приступио а одмах након ступања на дужност судија, презавођењу свих предмета који су били у раду и овај посао је окончан релативно брзо до краја фебруара 2010.године,  осим извршних предмета у '' Ив'' материји о чему је накнадно дато посебно образложење.

На општем избору судија изабрано је 66 судија, односно 11 мање од броја судија по систематизацији, 2 судије су фебруара 2010.године пензионисане а 2 судије се налазе на породиљском одсуству од марта, односно новембра 2010.године.

Током априла месеца 2010.године приступило се је увођењу АВП програма у рад суда, што је условило обуку административног особља у трајању од 4 недеље, што је такође утицало на благовремени рад суда, а током маја месеца приступило се је превођењу свих предмета у АВП програм, где је и овај посао успешно окончан, осим у ''Ив'' материји са разлога који су накнадно дати.

Током октобра месеца 2010.године приступило се је умрежавању судских јединица у АВП програм, што је условило додатну обуку административног особља и судских јединица у трајању од 2 недеље а затим презавођење и предмета који се налазе на рад у судским јединицама, што је успорило рад судских јединица у наведеном периоду.

Дана 06.08.2010.години 10 новоизабраних судија је ступило на судијску дужност а након коришћења годишњег одмора све новоизабране судије су почеле са радом 01.09.2010.године, где се је најпре приступило прерасподели предмета, што значи да је пуних 8 месеци суд радио без 14 судија а да су и надаље упражњена 2 судијска места.

Поред тога  Законом о седиштима и подручјима судова – чл. 13. истог закона, прописано је да Основни суд у Нишу преузима предмете Општинског суда у Приштини.

Ради се о броју од око 12.000 првостепених нерешених предмета по свим материјама, што је у знатној мери отежало и успорило рад суда у току читавог извештајног периода а из разлога што је све предмете требало презавести и распоредити поступајућим судијама. У више од 99 % наведених предмета по свим материјама ради се о старим предметима, што је такође условило додатан напор поступајућих судија за хитним поступањем по овим предметима као старим.

Велики проценат ових предмета је током извештајног периода и решен, у највећем броју случајева на други начин, с обзиром на то да је у кривичној материји Општинско јавно тужилаштво у Приштини генералним актом од 02.12.2009.године одустало од кривичног гоњења у већем броју предмета због наступа апсолутне застаре, док се предмети у парничној, ванпарничној и материји радних спорова углавном решавају прекидом поступка, због немогуће доставе из познатих околности и на овај начин се ни на који начин не дира у право странака да поднесу предлог за наставак поступка.

У осталим предметима поступа се у складу са позитивним прописима.

А
Број примљених предмета, укупно у раду и
нерешених предмета на крају извештајног периода

КРИВИЦА

Почетак                 Укупно у раду                 Нерешено
4.395                     9.138                        4.388

ИСТРАГА

Почетак                 Укупно у раду                 Нерешено
2.220                     4.600                        1.397

ПАРНИЦА

Почетак                 Укупно у раду                 Нерешено
5.739                     16.958                     6.168

РАДНИ СПОРОВИ

Почетак                 Укупно у раду                 Нерешено
3.679                     7.735                         3.788

ВАНПАРНИЦА

Почетак                 Укупно у раду                 Нерешено
380                      1.520                          476

ОСТАВИНА

Почетак                 Укупно у раду                 Нерешено
1.470                     7.522                         2.438

ИЗВРШЕЊЕ

Из разлога што се у овој материји сви предмети у претходном периоду – до 2010.године нису водили у ''ексел табелама'', нисмо у могућности да дамо број предмета на почетку извештајног периода.

У извештајном периоду у овој материји укупно је било 100.997 а остало у раду као нерешено 21.020 предмета.

ЗЕМЉИШНЕ КЊИГЕ
Почетак                 Укупно у раду                 Нерешено
7.879                      14.021                     4.329


5.СТАРИ ПРЕДМЕТИ

А. Кривица …………………1.127
Б.  Истрага ……………….. ….534
В.  Парница…………………1.159
Г.  Радни спорови ………….1.398
Д.  Ванпарница ………………..15
Ђ.  Оставина…………………...86
Ж.  Извршење……………….. 979

У 2010.години, број решених старих предмета по материјама је следећи:

А. Кривица ………………… 2.414
Б.  Истрага ……………….. ..1.456
В.  Парница…………………..1.934
Г.  Радни спорови …………. …581
Д.  Ванпарница …………………. 9
Ђ.  Оставина……………………219
Ж.  Извршење……………….. …180

НАПОМЕНА

Број старих предмета у кривичној материји је прецизан.

Број старих предмета у истражној материји, по статистици је 534, стим што је у овој материји још увек рад по предметима Општинског суда у Приштини. Овај суд је предлоге за предузимање истражних радњи заводио као ''Кри'' предмете, преузимањем они су добили ''Ки'' предмете и по интерним евиденцијама истражних судија 320 оваквих предмета је крајем децембра 2010.године достављено Основном јавном тужилаштву у Нишу на изјашњење, где је по оценама истражних судија у свим овим предметима наступила апсолутна застара, тако да је реалан број старих предмета у овој материји 130 – 140. Наведени предмети су крајем децембра 2010.године достављени ОЈТ Ниш, до краја извештајног периода нису враћени у суд, у овом делу нема обуставе поступка и није протекао рок за одлуку ОЈТ након чега би се исти могли развести као завршени, тако да ће се исти приказати у извештају за јануар 2011.године.

Идентична је ситуација и у парничној материји где по статистици укупно има 1.159 старих предмета, по статистици у седишту суда  од предмета који су преузети и распоређени у рад, води се посебна евиденција по којој је 314 предмета на крају извештајног периода нерешено, те имајући у виду да су у делу од преко 99 % ови предмети стари, то је реалан број старих предмета у седишту суда у овој материји 845. У судским јединицама укупан број нерешених предмета Општинског суда у Приштини је 99, тако да је реалан број старих предмета у наведеној материји 746.

Укупно је преузето од стране Општинског суда у Приштини 2.500 до 3.000 парничних предмета.

Такође у материји радних спорова, по статистици, нерешених старих предмета је 1.398. У седишту суда број нерешених старих предмета Општинског суда у Приштини је 1.173, тако да је реалан број старих предмета у седишту 225 у наведеној материји а у судским јединицама укупно је нерешено старих предмета Општинског суда у Приштини 99 тако да је реалан број старих предмета у наведеној материји у суду као целини126.

Укупно је преузето од стране Општинског суда у Приштини 2.500 до 3.000 предмета радних спорова.

Што се извршне материје тиче, напомињем да је интерном одлуком а ван судског Пословника у периоду пре 01.01.2010.године, вођено више уписника у ''Ив'' материји, који су након тога означавани римским бројевима – Телеком, Паркинг сервис, Медијана и др., тако да увођење АВР програма током априла месеца 2010.године, овај програм комплетну ''Ив''материју није могао да препозна што је условило ручно уношење података у целокупној ''Ив'' материји у свим нерешеним предметима, на чему је био  ангажован велики број људи и у овој материји је потребно разликовати решене и коначно решене предмете . Што се по статистици нерешених предмета у ''И'' материји тиче у 846 предмета није одобрено извршење из разлога што извршни наслов није уредан или пратећа документација није потпуна, док се у ''Ив'' материји 20.183 предмета води као нерешено, што није реалан број јер администрација касни са уносом свих потребних података а програм тек када буде потхрањен свим потребним подацима избацује резултат да предмет води као решен. Најмање 99 % од наведеног броја предмета у наведеној материји је решен.

За све извршне судије дат је табеларни приказ броја предмета у раду, стим што је 8 месеци у овој години у овој материји поступало троје судија а од 01.09.2010.год. у овој материји поступа пет судија.

6.АНАЛИЗА РАДА СУДСКИХ ЈЕДИНИЦА

Рад судских јединица у Алексинцу, Ражњу и Сврљигу оцењује се позитивним.

По годишњим извештајима за 2009.год. Општинског суда у Алексинцу, са одељењем у Ражњу и Општинског суда у Сврљигу , односно према броју нерешених предмета у свим материјама осим кривице, на рад у судску јединицу у Алексинцу распоређено је шест судија, док је по један судија распоређен на рад у судским јединицама у Ражњу и Сврљигу.

По начелу права на природног судију са једне стране а са друге стране због начела економичности и ефикасности поступка, годишњим распоредом за 2010.годину по двоје судија из парничне и материје радних спорова из седишта суда распоређено је на рад у судску јединицу у Сврљигу, док је судија јединице у Сврљигу у истој мери поступала у наведеним материјама у седишту суда . Идентична ситуација је била и са судским јединицама у Алексинцу и Ражњу, где су судије из јединице у Алексинцу у наведеним материјама поступале у Ражњу а судија јединице у Ражњу у истој тој мери поступао у судској јединици у Алексинцу.

Због наведених начела, овакав распоред је био нужан, јер суд поседује само три возила и по систематизацији има три возача, тако да није било могуће обезбедити путовање свих судија што би се одразило и на ефикасност поступка.

Неспорно је да је по броју предмета у раду у кључним материјама – парница, радни спорови и ванпарница, оптерећеност судија у Сврљигу и Ражњу била мања него је то случај са судијама који поступају у седишту суда и у судској јединици у Алексинцу. Међутим, при овоме треба имати у виду да су судије јединица у Свљигу и Ражњу биле једнако оптерећене као и све друге судије, с обзиром да су судије поступале у више материја – парница, радни спорови, ванпарница, оставина и извршење, те је на тај начин постигнута једнака оптерећеност судија и током 2010.године нисмо имали примедбу са било чије стране у смислу неједнаке оптерећености судија које поступају у јединицама и оних који поступају у седишту суда.

7.МАТЕРИЈАЛНО ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ

По завршним рачунима Општинског суда у Нишу, Општинског суда у Алексинцу са одељењем у Ражњу и Општинског суда у Сврљигу, Основни суд у Нишу је на дан 01.01.2010.год. имао 22.000.000,00 динара дуга.

Основном суду у Нишу за 2010.годину била је одобрена апропријација у висини од 83.939.532,38 динара.

Од стране Министарства правде Основном суду у Нишу у 2010.години уплаћена су средства у висини од 55.460.000,00 динара, стим што је уплата од 352.000,00 динара спорна, Министарство је приказује, суд ова средства није примио и ову уплату треба проверити.

Укупна дуговања суда као целине на крају 2010.године су 21.270.105,00 динара.

Из предњег се закључује да и поред тога што су суду средства уплаћена у знатно мањем делу од предвиђених, односно од одобрених средстава није уплаћено 28.479.532,00 динара, суд је материјално позитивно пословао јер је и поред наведеног, укупан дуг суда у односу на дуг са краја 2009.године смањен .

8.ПРОБЛЕМИ У ФУНКЦИОНИСАЊУ СУДА

- Пословни простор -

1. У згради у Палати правде у Нишу смештени су Виши суд у Нишу, Више тужилаштво у Нишу, Основни суд у Нишу и Основно јавно тужилаштво у Нишу.

У делу који користи Основни суд у Нишу, чињеницом да се кривице суде у седишту суда, Основни суд у Нишу у овом тренутку нема ни један слободан кабинет, нити има и једну слободну судницу. Истичемо да су у свим већим кабинетима већ смештене по две судије, да су неки од већих кабинета претворени у кабинет – судницу, тако да је недостатак пословног простора једно горуће питање, које је потребно у што скорије време решити, јер се исто одражава на целокупни рад суда. Имамо у виду да су најпре писарнице неадекватно смештене, да у истима ради велики број службеника, да је велики број предмета у раду, тако да је неопходно питање пословног простора потребно решити, што би се сигурно одразило на квалитет и ажурност у раду суда.

Поротници

Од 153 изабрана поротника Основног суда у Нишу, сви изабрани поротници су из Ниша и његове непосредне околине, односно на листи поротника нема поротника са територија судских јединица у Алексинцу, Ражњу и Сврљигу.

Наведена околност изискује путовање судија поротника из Ниша у судске јединице, што повећава трошкове.

Предлажемо избор судија поротника са територија судских јединица у складу са потребама јединица, на који начин ће се умногоме смањити трошкови.

Кривица – истрага и претрес

У кривичној материји приметно је да се у предметима са територија судских јединица, односно где су странке и учесници у поступку са територија судских јединица, учесници у поступку позивима слабије одазивају, приметно је такође да уколико се из било ког разлога претрес одложи а њихово присуство је неопходно и на наредном претресу да се исти одмах изјашњавају пред поступајућим судијом да убудуће неће долазити и да судија одмах пише налог полицији за довођење, као што је приметно повећање трошкова у овим предметима, уколико се ангажује адвокат  из наведених места у смислу употребе сопственог возила, путарине, паркинг сервиса, затварање канцеларије и др., тако да трошкови у оваквим случајевима достижу и двоструко већи износ од онога што је по адвокатској тарифи прописано, за само заступање, као и чињеница великог броја предмета са територија судских јединица, по нашој оцени чине реалним да се у кривичној материји истрага и истражне радње, као и суђења – главни претреси по оптужним предлозима врате судским јединицама, што ће у будућем периоду у многоме утицати на ажурнији и ефикаснији рад суда.

Наиме, изменом годишњег распореда за 2010.годину а након ступања на дужност новоизабраних судија, одређени су судски дани за суђења по приватним кривичним тужбама у судским јединицама, ова одлука показала се потпуно оправданом, с обзиром да је проценат одржаних  главних претреса и пресуђених предмета, у односу на један судећи дан у Нишу по судским јединицама далеко бољи и у знатној мери је смањен број приватних кривичних тужби.

Са друге стране, налазимо да поступање Основног јавног тужилаштва када су у питању истраге или присуство главним претресима по судским јединицама неће представљати значајнији проблем у послу и при томе имамо у виду да је и у претходном периоду Општинско јавно тужилаштво у Нишу поступало пред Општинским судом у Сврљигу, док је Општинско јавно тужилаштво у Алексинцу поступало пред Општинским судом у Алексинцу са одељењем у Ражњу, ове процесне радње би се одредиле у форми судијских дана, тако да по нашој оцени ове околности не би пореметиле рад тужилаштва а у сваком случају за поступање би биле одређене судије из различитих градова, на који начин би се могућност било каквог утицаја свела на најмању могућу меру.

На овај начин би се испоштовало начело доступности судова, смањили би се трошкови поступка, повећала ефикасност у раду суда и смањио број старих предмета.

10.ЗАКЉУЧАК

Иако је у извештајном периоду Основни суд у Нишу  функционисао у највећем делу извештајног периода без 14 судија, са мањком административног особља који је био предвиђен привременом систематизацијом, у неадекватним пословним просторијама, при чему треба имати у виду и чињенице да се ради о великом суду, великом броју предмета које је требало презавести, да је током априла у суду уведен АВП програм а током половине програма исти програм уведен и у судске јединице, затим да је 10 новоизабраних судија почело са радом од 01.09.2010.године, да је 1 судија од марта на породиљском одсуству, да су упражњена још 2 судијска места и да је суд примио у рад  око 12.000 предмета Општинског суда у Приштини, целокупни рад Основног суда у Нишу у извештајном периоду оцењујем као позитивна.

Код овакве оцене има се у виду да је у кривичној материји у извештајном периоду мериторно решено 2.032 предмета, на други начин 2.718 , од чега 2.414 старих предмета.

У истрази мериторно је решено 3.192 предмета, на други начин 11, а од тога старих 1.456 предмета.

У парничној материји мериторно је решено 6.164 предмета, на други начин 4.626 предмета, а старих 1.934 предмета.

У материји радних спорова мериторно је решено 2.350 предмета, на други начин 1.597 , а старих 581 предмет.

Како је у суду велики број новоизабраних судија 32 судије, те како је одређен број судија које су и у претходном периоду обављале судијску функцију изабран у Основни суд у Нишу а раније су поступали у другим мањим судовима, логично је било да је био потребан период прилагођавања, адаптације на нове услове.

Из свега наведеног а с обзиром на број решених предмета у извештајном периоду рад суда оцењује се позитивним.

11.ПРЕДЛОГ МЕРА

1. Проширење смештајних капацитета суда.
2. Поступање у кривичној материји по судским јединицама.
3. Избор судија поротника са територија судских јединица.
4. Побољшање услова рада – компјутеризација, климатизација, адекватан канцеларијски намештај и др.
5. Повећање рада ради решавања старих предмета.
6. Закључење протокола о сарадњи са поштом у циљу ефикасније доставе и ефикаснијег рада суда.
7. Закључење протокола о сарадњи са Полицијском управом Ниш и полицијским станицама у циљу ефикаснијег поступања по наредбама и налозима суда.
8. Отклањање недостатака у АВП програму и обезбеђење непрестаног приступа судских јединица наведеном програму.
9. Избор судија.

С'поштовањем.


ВФ  ПРЕДСЕДНИК СУДА
Саша Бошковић
 

  • Vrhovni Kasacioni sud

  • Министарство правде

  • Apelacioni sud

  • Visi sud

  • Udruzenje vestaka

  • Vise javno tuzilastvo Nis

  • Osnovno javno tuzilastvo Nis

  • Iskljuci nasilje