Основни суд у Нишу

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

субота, 03 децембар 2022
Писарница овера

Писарница оверa се налази у канцеларији бр. 403, у згради Извршног одељења - улаз кроз пасаж. У овој писарници се врши овера преписа и потписа.

Радно време: са странкама од 08:00 до 13:30 часова, са адвокатима од 13:30 до 14:30 часова.
Пауза: од 09:30 до 10:00 часова
Телефон: 504-252

Жиро рачун такси Основног суда у Нишу: 840-29661845-65

• Од 01.09.2014. године, а у складу са Законом о јавном бележништву ("Сл. гласник РС“ број 31/11, 85/12, 19/2013 и 55/14), судови више не врше овере потписа на уговорима који се односе на располагање непокретностима. Ове врсте уговора странке могу сачинити и оверити у форми јавнобележничког записа код јавних бележника.
• Странка је дужна да приликом овере уговора у суду службенику овере достави на увид: личну карту, примерке уговора, признаницу о уплаћеној такси на жиро рачун за таксе у висини која зависи од висине вредности уговора.
• Износ таксе може се видети у Закону о судским таксама, који је тренутно важећи.
• При овери уговора у суду потребно је да лично буду присутни сви потписници уговора или евентуално, уколико то није могуће, странке су дужне да приложе важеће пуномоћје (оверено у суду), добијено од стране потписника уговора.

• Физичка лица достављају на увид важећу личну карту и пасош.

• Када је уговарач правно лице, поред важеће личне карте и пасоша који се достављају на увид, потребно је доставити и фотокопију решења Агенције за привредне регистре (оригинал на увид) као и овлашћење (оригинал на увид, фотокопија се прилаже) уколико потписник није лице које је заступник фирме већ друго овлашћено лице.

• Такса за уговор о купопродаји (када предмет уговора није непокретност) обрачунава се према вредности уговора - израчунај таксу

• За обрачун износа таксе за уговор о поклону (када предмет уговора није непокретност) потребно је обратити се референту овере.

• Такса за све врсте уговора, предуговоре, споразуме, одлука и слично (када предмет уговора није непокретност) изузев уговора о поклону, где је вредност процењива али није изражена или је непроцењива, износи 3 870,00 динара.

• Такса за уговор о поклону (када предмет уговора није непокретност) где је вредност процењива али није изражена или је непроцењива износи 1 970,00 динара.

• Такса за оверу предуговора наплаћује се према висини капаре односно купопродајне цене - израчунај таксу

• Такса за уговор о закупу се обрачунава тако што се као основ за таксу узима дванаестомесечна закупнина - израчунај таксу . Суд задржава 1 примерак уговора о закупу.

Споразумни раскид уговора (када предмет уговора није непокретност)

1. Споразумни раскид
2. Уговор који се раскида
3. Лична карта
4. Такса иста као за уговоре

Уколико странке нису у могућности да лично приступе у суд ради овере, постоји могућност да службеници суда врше оверу на терену, односно на локацији договореној са странком. Ова врста овере договара се тако што странка, у писменој форми, достави захтев референту овере (канцеларија бр. 403) а председник суда одобрава излазак.

Депозит за оверу на терену је 460,00 динара, по одлуци председника Основног суда у Нишу. Наведени износ се уплаћује на рачун депозита 840-281802-77.

Издавање докумената из архиве

Молба за издавање докумената (уговора, изјаве, овлашћења) из архиве се предаје пријемној канцеларији бр. 2 у приземљу. Такса за издавање докумената из архиве је 390,00 динара.

Преписи (оверена фотокопија) уговора

• Препис или оверена фотокопија уговора издаје се на захтев странака које су изгубиле оригинал писмена.
• Оверен препис је обавезан ради укњижбе. Оверена фотокопија служи у разне сврхе (нпр. за комунално, приликом купопродаје стана…).
• Овере се чувају 10 година у архиви суда, после чега се оригинали уништавају комисијски.
• Уговор се издаје на молбу странке уз плаћање судске таксе. Странка која није потписник уговора дужна је да уз молбу достави на увид и доказ да је правни следбеник или да има правног интереса, или да достави овлашћење.
• По пријему молбе са приложеном документацијом (предаје се у канцеларији бр. 2) управитељ писарнице врши сравњивање преписа са оригиналом и потписује.
• Уколико је у питању овера фотокопије, службеник суда који је задужен за ту врсту послова, фотокопира оригинал у броју примерака који је странци потребан.
• Овлашћено лице које прима молбе дужно је да преписе и фотокопије уговора овери одговарајућим печатом и штамбиљем.
• Захтеви за остале преписе који нису уговори ( на пр. пресуде, решења и сл.) а који се предају у канцеларији број 2 прослеђују се шефовима одсека.

Овера потписа

• Такса за оверу ИЗЈАВЕ (на пример НАСЛЕДНИЧКЕ), САГЛАСНОСТИ, ОП ОБРАСЦА, ПОЗИВНОГ ПИСМА И  СЛ. наплаћује се 160,00 по потписнику (не по броју примерака!) + сваки захтев за оверу се таксира са 70,00 динара.

Пример:

Број потписника Такса Захтев за оверу Укупно
1 потписник 160,00 дин. 70,00 дин. 230,00 дин.
2 потписника 320,00 дин. 70,00 дин. 390,00 дин.
3 потписника 480,00 дин. 70,00 дин. 550,00 дин.

• Такса за оверу ПУНОМОЋЈА и ОВЛАШЋЕЊА износи 560,00 динара.

• Физичка лица достављају на увид важећу личну карту и пасош.

• Када је потписник правно лице, поред важеће личне карте и пасоша који се достављају на увид, потребно је доставити и фотокопију решења Агенције за привредне регистре (оригинал на увид) као и овлашћење (оригинал на увид, фотокопија се прилаже) уколико потписник није лице које је заступник фирме већ друго овлашћено лице.

• Потребно је приложити најмање 2 примерка обзиром да суд задржава један примерак.

Овера фотокопије

• Такса за оверу фотокопије наплаћује се према броју листова оригиналног документа А4 формата (или мањег) и броју примерака фотокопија.

Пример:

Број листова Број примерака Такса
(број листова x број примерака x 160,00 дин.)
Захтев за оверу Укупно
1 лист 2 320,00 дин. 70,00 дин. 390,00 дин.
2 листа 3 960,00 дин. 70,00 дин. 1030,00 дин.
3 листа 5 2400,00 дин. 70,00 дин. 2470,00 дин.

• Такса за оверу фотокопије документа на страном језику, наплаћује се према броју листова оригиналног документа и броју примерака фотокопија.

Пример:

Број листова Број примерака Такса
(број листова x број примерака x 320,00 дин.)
Захтев за оверу Укупно
1 лист 2 640,00 дин. 70,00 дин. 710,00 дин.
2 листа 3 1920,00 дин. 70,00 дин. 1990,00 дин.
3 листа 5 4800,00 дин. 70,00 дин. 4870,00 дин.

• Такса за оверу фотокопије оригинала, који је формата А3 (диплома и сл.), рачуна се као документ од два листа.

• Потребно је приложити најмање 2 примерка фотокопије обзиром да суд задржава један примерак.

• Уколико странка оверава фотокопије по више оригинала, потребно је да изврши уплату за сваку оверу ПОЈЕДИНАЧНО.

• На крају сваког документа, на коме се врши овера потписа, податке је потребно унети на следећи начин:

ВРСТА ОВЕРЕ ФОРМА ПРИМЕР
овера потписа за физичка лица СВОЈСТВО ПОТПИСНИКА
(унети: продавац, купац, уговарач...)
____________________
својеручни потпис
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ
АДРЕСА
БР.ЛК И МЕСТО ИЗДАВАЊА
ЈМБГ ГРАЂАНА
ПРОДАВАЦ
____________________
својеручни потпис
ПЕТРОВИЋ ПЕТАР
НИШ, ВОЖДОВА ББ
бр. лк. 123456 ПУ НИШ
ЈМБГ 1234567890123
овера потписа за физичка лица
када потпис оверава лице по овлашћењу
СВОЈСТВО ПОТПИСНИКА
(унети: продавац, купац, уговарач...)
____________________
својеручни потпис овлашћеног лица
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ
АДРЕСА
БР.ЛК И МЕСТО ИЗДАВАЊА
ЈМБГ ГРАЂАНА
ЗА КОГА ПО ОВЛАШЋЕЊУ ПОТПИСУЈЕ
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ
АДРЕСА
БР.ЛК И МЕСТО ИЗДАВАЊА
ЈМБГ ГРАЂАНА
ПРОДАВАЦ
____________________
својеручни потпис овлашћеног лица
ПЕТРОВИЋ ПЕТАР
НИШ, ВОЖДОВА ББ
бр. лк. 123456 ПУ НИШ
ЈМБГ 1234567890123
ЗА КОГА ПО ОВЛАШЋЕЊУ ПОТПИСУЈЕ
МАРКОВИЋ МАРКО
НИШ, ВОЖДОВА ББ
бр. лк. 123456 ПУ НИШ
ЈМБГ 1234567890123
овера потписа за правна лица СВОЈСТВО ПОТПИСНИКА
(унети: продавац, купац, уговарач...)
____________________
својеручни потпис
НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА
АДРЕСА
МАТИЧНИ БРОЈ
ПИБ
БРОЈ РЕГ. УЛОШКА
КОЈУ ЗАСТУПА ДИРЕКТОР
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ
АДРЕСА
БР.ЛК И МЕСТО ИЗДАВАЊА
ЈМБГ ГРАЂАНА
ПРОДАВАЦ
____________________
својеручни потпис
МАРКЕТ ПРОМ ДОО НИШ
НИШ, ВОЖДОВА ББ
МБ: 1234567
ПИБ: 9876542
БР. РЕГ. УЛ. БД-5689/2010
КОЈУ ЗАСТУПА ДИРЕКТОР
ПЕТРОВИЋ ПЕТАР
НИШ, ВОЖДОВА ББ
бр. лк. 123456 ПУ НИШ
ЈМБГ 1234567890123
овера потписа за правна лица када у име заступника потписује овлашћено лице СВОЈСТВО ПОТПИСНИКА
(унети: продавац, купац, уговарач...)
____________________
својеручни потпис овлашћеног лица
НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА
АДРЕСА
МАТИЧНИ БРОЈ
ПИБ
БРОЈ РЕГ. УЛОШКА
КОЈУ ЗАСТУПА ДИРЕКТОР
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ
АДРЕСА
БР.ЛК И МЕСТО ИЗДАВАЊА
ЈМБГ ГРАЂАНА
ЗА КОГА ПО ОВЛАШЋЕЊУ ПОТПИСУЈЕ
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ
АДРЕСА
БР.ЛК И МЕСТО ИЗДАВАЊА
ЈМБГ ГРАЂАНА
ПРОДАВАЦ
____________________
својеручни потпис овлашћеног лица
МАРКЕТ ПРОМ ДОО НИШ
НИШ, ВОЖДОВА ББ
МБ: 1234567
ПИБ: 9876542
БР. РЕГ. УЛ. БД-5689/2010
КОЈУ ЗАСТУПА ДИРЕКТОР
ПЕТРОВИЋ ПЕТАР
НИШ, ВОЖДОВА ББ
бр. лк. 123456 ПУ НИШ
ЈМБГ 1234567890123
ЗА КОГА ПО ОВЛАШЋЕЊУ ПОТПИСУЈЕ
МАРКОВИЋ МАРКО
НИШ, ВОЖДОВА ББ
бр. лк. 123456 ПУ НИШ
ЈМБГ 1234567890123
 

  • Vrhovni Kasacioni sud

  • Министарство правде

  • Apelacioni sud

  • Visi sud

  • Udruzenje vestaka

  • Vise javno tuzilastvo Nis

  • Osnovno javno tuzilastvo Nis

  • Iskljuci nasilje