Основни суд у Нишу

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

субота, 03 децембар 2022
Прописи везани за рад правосудних органа
Законски акти

• Устав Републике Србије
• Закон о уређењу судова
• Закон о судијама
• Закон о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава
• Закон о Високом савету правосуђа
• Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја
• Закон о организацији и надлежности државних органа у поступку против учинилаца ратних злочина
• Закон о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала
• Закон о преношењу надлежности војних судова, војних тужилаштава и војног правобранилаштва на органе држава чланица
• Закон о преузимању надлежности војних судова, војних тужилаштава и војног правобранилаштва
• Закон о парничном поступку РС
• Закон о мирном решавању радних спорова РС
• Закон о стечајном поступку РС
• Закон о привредним друштвима (Напомена: Документ је обиман, па је потребно мало сачекати да се отвори)
• Породични закон Републике Србије
• Закон о посредовању - медијацији
• Закон о раду Републике Србије
• Закон о државним службеницима
• Закон о платама државних службеника и намештеника

Уставни закон за спровођење Устава републике Србије

Подзаконски акти

• Судски пословник
• Пословник o уређењу и раду ВСС
• Пословник Надзорног одбора
• Пословник Великог персоналног већа
• Пословник о раду Високог савета правосуђа
• Мерила за оцену минимума успешности вршења судијске дужности која ће се привремено примењивати до дана почетка примене одредаба чл. 21. до 28. Закона о уређењу судова
• Мерила за оцену минимума успешности вршења судијске дужности
• Уредба о разврставању радних места намештеника
• Пословник о раду Жалбене комисије правосуђа

Међународни стандарди заштите људских права и основних слобода

• Универзална декларација о правима човека
• Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода (ECHR)
• Међународни пакт о грађанским и политичким правима (ICCPR)
• Међународни пакт о економским, социјалним и културним правима

• Актуелни прописи на сајту Народне скупштине РС
 

  • Vrhovni Kasacioni sud

  • Министарство правде

  • Apelacioni sud

  • Visi sud

  • Udruzenje vestaka

  • Vise javno tuzilastvo Nis

  • Osnovno javno tuzilastvo Nis

  • Iskljuci nasilje