Основни суд у Нишу

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

субота, 03 децембар 2022
Председник суда

Законом о судијама регулисани су услови и сâм избор председника суда, трајање и престанак функције, разлози за разрешење и поступак доношења одлуке о разрешењу, као и положај по престанку функције председника суда.

Права, овлашћења и обавезе председника суда прописани су Законом о уређењу судова и Судским пословником.

Сходно одредбама наведених прописа, председник суда:

• представља суд,
• организује рад у суду,
• руководи судском управом, при чему неке послове може пренети и на председнике одељења или друге судије, осим оних који су у искључивој надлежности председника суда: одлучивање о правима судија на основу рада, о радним односима судског особља, о удаљењу судије и судије поротника са дужности, о покретању поступка за одлучивање о томе да ли су друге службе, послови или поступци неспојиви са дужношћу судије, о годишњем распореду послова и одступању од годишњег распореда послова, о одступању од редоследа пријема предмета и о одузимању предмета.
• остварује надзор над радом судских одељења, Секретаријата и служби, прегледом уписника и помоћних књига, роковника и рочишта, сталним евидентирањем предмета чије решавање дуже траје, прибављањем извештаја и на други погодан начин,
• предузима мере за правилан и ефикасан рад суда, на основу сталног вршења увида у рад суда као целине, коришћењем одговарајуће евиденције и прегледом задужења и експедитивности,
• утврђује годишњи распоред послова у Врховном суду по претходно прибављеном мишљењу судских одељења и секретаријата, при чему одређује судију који ће га замењивати у случају спречености или одсутности,
• доноси основе програма обуке судијских приправника,
• разматра притужбе странака и других учесника у судском поступку који сматрају да се поступак одуговлачи, да је неправилан или да постоји било какав утицај на његов ток и исход,
• доноси програм за ефикасније решавање предмета, што подразумева измене унутрашње организације суда, увођење прековременог рада судија и запослених, привремену прерасподелу радног времена и друге мере у складу са законом и овим пословником.
• надзире рад нижих судова, при чему прибавља извештаје и друге релевантне податке,
• организује обиласке нижих судова ради увида у примену прописа од стране судија, проблеме у суђењу као и све податке о раду, итд.
• председава Одељењем судске праксе,
• сазива Општу седницу, којом и председава итд.Одлуком Народне скупштине РС, донетом дана 23.10.2019. године, Саша Дујаковић, судија Вишег суда у Нишу, изабран је за председника Основног суда у Нишу.
 

  • Vrhovni Kasacioni sud

  • Министарство правде

  • Apelacioni sud

  • Visi sud

  • Udruzenje vestaka

  • Vise javno tuzilastvo Nis

  • Osnovno javno tuzilastvo Nis

  • Iskljuci nasilje