Основни суд у Нишу

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

субота, 03 децембар 2022
Унутрашње уређење и рад суда

Применом Судског пословника обезбеђује се уредно и благовремено обављање послова судске управе и других послова важних за унутрашњу организацију и рад суда.

Унутрашња организација и рад суд одвојени су од суђења и обухватају управне, административне, техничке, стручне, информационе, финансијске и остале пратеће послове значајне за судску власт.

О спровођењу и правилној примени Судског пословника стара се председник суда издавањем наредби и упутстава. Примену Пословника надзире министарство надлежно за послове правосуђа, преко лица овлашћеног за надзор.

Министарство преко лица овлашћеног за надзор контролише обављање послова судске управе, поступање у предметима у прописаним роковима, поступање по притужбама и представкама, канцеларијско пословање у суду и друге послове везане за унутрашњу организацију и рад суда.

Надзор се обавља прибављањем извештаја од Председника или непосредним увидом а нарочито се контролише примена Пословника, поступање у предметима у прописаним роковима и поступање по притужбама.

Канцеларија за информације

Канцеларија за информације (бр 2) у холу зграде правосудних органа почела је са радом 2008. године.

У канцеларији се странакама, адвокатима и другим лицима која долазе у суд дају информације везане за рад свих правосудних органа смештених у судској згради.

У канцеларији се могу добити следеће информације:

• упутства странакама за лакше сналажење у судској згради (бројеви и локали судница, писарница, архиве, појединих кабинета),
• смернице за понашање странака у суду,
• издавање пропусница странкама ради доласка до запослених са којима је унапред уговорен састанак,
• обавештења о радном времену суда, судских писарница и радном времену шалтера за овере,
• информације о распореду заказаних суђења,
• обавештења о делокругу рада организационих јединица и именима председника судских одељења,
• обавештења о именима и контактима са сталним судским вештацима и тумачима за поједине језике,
• упућување странака у друге надлежне државне институције,
• издавање писаног материјала - памфлета,
• издавање и помоћ при попуњавању потребних формулара,
• обавештења о начину и могућностима подношења притужби на рад суда,
• обавештења о начину подношења захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја,
• информације у вези са основним судским процедурама и потребном документацијом за покретање судских поступака.

 

  • Vrhovni Kasacioni sud

  • Министарство правде

  • Apelacioni sud

  • Visi sud

  • Udruzenje vestaka

  • Vise javno tuzilastvo Nis

  • Osnovno javno tuzilastvo Nis

  • Iskljuci nasilje