Разгледање списа

У Основном суду у Нишу, странке у поступку могу вршити увид, фотокопирати и преписивати списе предмета уз одобрење поступајућег судије. Након правноснажности предмета одобрење даје председник суда или лице које председник суда посебно овласти.

За остала лица која имају оправдан интерес да прегледају, фотокопирају и преписују списе предмета дозвола се издаје у складу са законом.

Странке могу извршити увид, фотокопирати и разгледати спис предмета на, за то, одређеном месту и под надзором судског особља у писарници.

Странке и остала лица могу да врше увид, фотокопирају и преписују списе предмета код којих је поступак у току у свако време, осим три дана пре заказаног рочишта, уколико би се тиме ометала припрема суђења.

Захтев за увид, фотокопирање и преписивање списа предмета се преузима у канцеларији бр. 35 а предаје у пријемној писарници суда - канцеларија бр. 2. Захтев се може преузети и са сајта суда и послати путем поште.

Разгледање или преписивање списа предмета, а по добијању одговарајућег одобрења, врши се у канцеларији бр. 26 у периоду од 08:00 до 14:00 часова.

Фотокопирање се врши у писарницама од стране судског особља. За фотокопирање се наплаћује такса у износу од 20,00 дин./страници која се може платити таксеним маркицама или уплатом на жиро рачун судских такси.

Одговарајуће обрасце захтева за разгледање, препис и фотокопирање списа предмета можете пронаћи на страници ЗАХТЕВИ И ОБРАСЦИ.