Информатор о раду суда

Поштовани грађани,

Информатор о раду Основног суда у Нишу сачињен је у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/2004, 54/07, 104/09 и 36/2010) и Упутством за објављивање информатора о раду државног органа („Службени гласник РС“, бр.68/10).

Сврха информатора о раду Основног суда у Нишу је да тражиоцима информација од јавног значаја омогући што ефикасније остваривање овог законског права, кроз упознавање са радом, надлежношћу, организационом структуром суда, овлашћењима и обавезама председника суда, распоредом послова судија и осталих запослених у суду, службама суда за поступање по захтевима грађана, овлашћеним особама тих служби и осталим информацијамa значајним за рад овог суда.

За тачност података у Информатору одговара председник суда Саша Дујаковић.

Информатор о раду Основног суда у Нишу објављен је 01.02.2010. године у електронској форми на интернет страници Основног суда у Нишу, на адреси: www.ni.os.sud.rs  под насловом „Информатор о раду Основног суда у Нишу“.

Ажуриран је са стањем на дан 14.03.2023. године.

С поштовањем,

 

Председник Основног суда у Нишу
САША ДУЈАКОВИЋ

Информатор о раду Основног суда (ажуриран са стањем на дан 14.03.2023.) Величина: 0.89 MB