Судскa писарницa

Судска писарница врши пријем писмена и административно техничке послове у вези са предметима из надлежности Основног суда у Нишу, а нарочито вођење уписника, формирање и расподелу предмета, чување предмета, послове архиве и експедиције, састављање извештаја о раду судија. Судским пословником је регулисан начин обављања наведених послова.

Писарница Основног суда у Нишу има следеће одсеке: кривичну писарницу, парничну писарницу, писарницу радних спорова, ванпарничну писарницу и извршну писарницу.

Радом судске писарнице руководи управитељ судске писарнице који истовремено може водити и послове појединих одсека писарнице. Када је писарница подељена на више одсека, радом одсека руководи шеф одсека под надзором управитеља писарнице.

 

Управитељ судске писарнице Катарина Милојевић

шеф парничне писарнице Сања Јовановић

шеф писарнице радних спорова Јелена Миланов

шеф кривичне писарнице Јелена Филиповић

шеф ванпарничне писарнице Зорица Ковачевић

шеф извршне писарнице Илинка Пешут

статистичар Љиљана Живковић Вучковић

 

Пријем поште

Пријем поште врши се у току целог радног времена тј. од 07:30 до 15:30 часова. Основни суд у Нишу пошту прима преко пријемне канцеларије у седишту суда која се налази у приземљу зграде, у канцеларији бр. 2. као и преко пријемне канцеларије у Сврљигу, ул. Радетова 2.

У пријемној канцеларији се предају писмени поднесци странака и њихових пуномоћника, тужбе, оптужнице, оптужни предлози, иницијални акти којима се покреће кривични поступак по захтеву странке, жалбе и сви други поднесци у вези са предметима овог суда, као и други поднесци упућени судској управи и председнику суда. Неопходно је да странке своје поднеске, ургенције и остала писмена сачине уредно. Приликом пријема писмена службеник суда је дужан да странци на њен примерак стави пријемни печат суда.

Писмена која се упућују суду могу бити послата и путем Поште.

Законом о парничном поступку (члан 98), Закоником о кривичном поступку (члан 230), Законом о општем управном поступку (члан 57) и Судским пословником (члан 157а) прописано је да странка може предати/доставити суду поднесак и у облику електронског документа путем електронске поште на адресу електронске поште која је од стране органа јавне власти одређена за пријем електронских поднесака.

Адреса за пријем електронских поднесака је podnesak@ni.os.sud.rs

Детаљније информације о начину предаје поднесака у електронском облику можете прочитати ОВДЕ.

 

Експедиција поште и доставна служба

У одсеку експедиције обављају се послови отправљања поште која иде из Основног суда у Нишу. Експедују се позиви странкама, судске одлуке и други поднесци суда и странака, затим разни дописи суда (судских одељења и судске управе) упућени другим државним органима и организацијама или физичким и правним лицима. У служби експедиције поште послове обављају експедитори поште.

Основни суд у Нишу има и своју доставну службу, која се бави достављањем свих писмена овог суда на територији Града Ниша, према за то законом предвиђеним правилима достављања, а путем овлашћених и посебно обучених лица која су запослена у овом суду, док се сва остала писмена шаљу путем поште.

Радом одсека експедиције руководи шеф експедиције Милован Миладиновић.

 

Архива

Правноснажно решени предмети архивирају се и чувају на основу писмене одлуке судије који на омоту предмета својим потписом на штамбиљ одређује да је предмет за архивирање. Архива се налази у саставу писарнице али у посебној просторији. Завршени предмети могу се држати у писарници (приручна архива) најдуже две године, а после овог рока заједно са одговарајућим уписницима и другим помоћним књигама предају се на чување архиви. Судски пословник прописује период чувања и руковања архивираних предмета у зависности од врсте и предмета поступка, а након тог периода се архивирани списи излучују из архиве суда у складу са Судским пословником.

Молба за разгледање или копирање архивског материјала подноси се председнику суда на одлучивање и давање дозволе.